Oczyszczalnia

Oczyszczalnia Ścieków

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia ścieków w Złotoryi jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, która została zaprojektowana na przyjęcie 14 500m3 ścieków na dobę.
Układ technologiczny przewiduje usuwanie ze ścieków związków węgla, fosforu i azotu.
Ścieki dopływają do oczyszczalni kanałem prostokątnym B= 1200, który rozdziela się w Budynku Krat na dwa kanały zamknięte doprowadzające ścieki na dwie kraty, gdzie następuje wstępne oczyszczenie z nieczystości mechanicznych. Zainstalowane dwa zespoły krat typu KUMP 1200 i Hubert SSF 4000/1026/6 zatrzymują skratki, które wchodzą grawitacyjnie do praski HPS 250. Tym samym objętość skratek ulega zmniejszeniu oraz zostaje usunięty nadmiar wody. Sprasowane skratki magazynowane są w pojemnikach i dezynfekowane wapnem chlorowanym, a następnie przewożone są na wysypisko odpadów.
Po przejściu przez kraty ścieki kierowane są do Piaskowników Geigera, które służą do zatrzymywania zawiesiny mineralnej, tj. zanieczyszczeń cięższych od wody. Dzięki zamontowanym pompom mamutowym zasilanymi dmuchawami, zasysają piasek zgromadzony na dnie piaskowników do Magazynu Piasku.
Magazyn piasku  składa się z dwóch komór, wypełnionych tłuczniem, w którym zachodzi odfiltrowanie ścieków od piasku. Komory magazynu piasku używane są naprzemiennie i okresowo opróżniane, a ich zawartość wywożona na wysypisko śmieci.
Za  piaskownikami  znajduje się przelew  nadmiaru ścieków, który odprowadza je do  ZBIORNIKA RETENCYJNEGO, w przypadku ulewnych deszczy lub roztopów. W czasie mniejszych przepływów są one kierowane do dalszego oczyszczania.
Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki trafiają na Blok Biologiczny , który składa się
z następujących  części:
- Komora Regeneracji Osadu (tlenowa), 
- Komora Defosfatacji (anaerobowa), 
-  Komora Denitryfikacji (niedotleniona), 
-  Komora Nitryfikacji  (tlenowa).
Ścieki przepływają kolejno przez komorę defosfatacji, komorę denitryfikacji i komorę nitryfikacji gdzie zachodzą procesy oczyszczania ścieków za pomocą osadu czynnego.
W strefach beztlenowych  zamontowane są mieszadła, które utrzymują osad czynny w stanie zawieszonym .
Komora nitryfikacji i regeneracji osadu są napowietrzane dyfuzorami ceramicznymi powietrzem tłoczonym dmuchawami rotacyjnymi co jednocześnie powoduje mieszane i utrzymywanie osadu w stanie zawieszonym. Ilość tlenu potrzebna do utrzymania procesu oczyszczania regulowana jest na podstawie pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego przez sondy tlenowe zamontowane na bloku biologicznym.
Z bloku biologicznego ścieki przepływają na osadnik wtórny, gdzie  następuje oddzielenie ścieków od osadu czynnego. Ścieki przelewają się przez przelew pilasty do korony osadnika skąd odprowadzane są do Pompowni Przerzutowej, a następnie do odbiornika.
Osad czynny zgarniany jest z dna osadnika wtórnego za pomocą zgarniacza do leja osadowego skąd trafia do Pompowni Recyrkulacji Osadu i za pomocą pompy kierowany jest na początek bloku biologicznego do komory regeneracji osadu,
a stamtąd poprzez przelewy do komory defosfatacji.
Na wylocie z oczyszczalni ścieki są opomiarowane za pomocą ultradźwiękowego przepływomierza UnisonicF firmy UNIPROD.
W wyniku oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego powstaje nadmiar osadu, który w sposób systematyczny trzeba usuwać z układu. Osad nadmierny z Pompowni Recyrkulacji pompuje się do komór fermentacyjnych w zbiorniku Imhoffa. Zbiornik  składa się z trzech komór fermentacyjnych. Wody nadosadowe zawracane są na blok biologiczny, a przefermentowany osad spuszczany jest do Zbiornika Osadu, skąd kierowany jest do mechanicznego odwadniania w Budynku Pras, natomiast wody nadosadowe zawracane są na blok biologiczny.
Odwadnianie osadu realizowane jest na prasie taśmowej MONOBELT- NP.15CK wspomagane środkiem koagulującym - roztworem polielektrolitu. Odwodniony osad jest higienizowany wapnem palonym, a następnie składowany w przeznaczonych do tego celu boksach na terenie oczyszczalni, a następnie wysuszony osad wywożony jest na pola do rolników jako naturalny nawóz.
Parametry ścieków oczyszczonych założone w projekcie są następujące::
- BZT5 < 15mg O2/dm3  (biologiczne zapotrzebowanie tlenu),
- Zawiesiny < 35mg/dm3
- Azot ogólny < 15mg N/dm3
- Fosfor ogólny < 2mg P/dm3